СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Търси

За нас

  По проект "Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино", Договор № BG05M9OP001-2.010-0262-C02, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" се създава ново социално предприятие.

 Чрез подкрепящи психо-социални дейности, мотивационни обучения и трудово-правни консултации, ще се постигне по-висока мотивация за включване в пазара на труда, адаптация към съвременните икономически условия и социално включване. При избора на участници в проекта, които принадлежат към целевите групи, както и в постигане на целите на социалното предприятие , съществена роля има общинската администрация. Общината разполага с кадри, които могат да осигурят демократичност и прозрачност на проекта при избора на участниците - общината е малка и нуждите на нейните жители са известни на ръководството и администрацията, чиято основна цел кореспондира с основните цели на кандидата - подобряване на качеството на живот на хората в неравностойно социално положение. След края на проекта, социалното предприятие ще продължи да функционира като част от социалната икономика на община Неделино. Ще продължи функционирането му и финансирането със средства от общинския бюджет и собствени приходи, които имат положително социално въздействие върху общността.  Очаква се 50% от наетите и 10 % от получилите подкрепяща и мотивационна помощ хора от целевите групи, извън персонала на социалното предприятие, да преодолеят демотивацията и негативизма си, като започнат работа.  

Научи повече

 Създаването и функционирането на социалното предприятие има многопосочен ефект: 1. върху целевите групи - подобрява се техния жизнен стандарт, повишава се мотивацията за търсене и започване на работа, вкл. като самонаети; 2. Върху цялостната дейност на общината - променят се обществените нагласи в положителен аспект по отношение на хората в неравностойно социално положение и полаганите грижи за тях от ОА, намалява безработицата, оптимизират се общинските разходи, създава се модел на социално предприемачество; намаляване на броя на хора, заети в "сивия сектор" на икономиката Социалното предприятие ще функционира съгласно решение на Общинския съвет и Правилника за вътрешния си ред, в които ще бъде посочено, че основната цел е постигането на измеримо положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за общинската администрация. Предоставените услуги ще въплъщават неговата социална цел - подобряване качество на живот на хора от уязвими социални групи. Предвидено е предприятието да се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, чрез включване в управлението на работници от персонала, клиенти и решения на Общото събрание на колектива.

Изгодни оферти за дрехи