Проведена информационна среща, свързана с предоставяните услуги в новосъздаденото Социалното предприятие за благоустройство и развитие в община Неделино

  • 25/09/2019 09:38
  • |
  • 0 коментара
1 2 3 4 5

Единен информационен ден с предмет на разглеждане „Популяризиране на възможностите за предлагане на услугите

     С оглед представяне и реализиране на дейността на Община Неделино съвместно с „Институт за предприемачество и иновации”, финансиран по проект  „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“,  по схема за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, BG05M9OP001-2.010 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.”, договор  № BG05M9OP001-2.010-0262-C02.

     Бяха изготвени рекламни листовки, брошури и ценоразпис относно предлаганите услуги. Всички рекламни материали включват  информация за дейностите на проект „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“, както и информация за предлаганите услуги за населението  от социалното предприятие за благоустройство и развитие.

     За периода е организиран и проведен един информационен ден в социалното предприятие, периодично са представяни, предлаганите услуги за населението от специалист – рекламни дейности в частни домове и  местни фирми.

Изгодни оферти за дрехи