СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Търси

Новини

( 3 Новини )
  • 28/02/2020 20:30
  • |
  • 0 коментара
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”
  • 25/09/2019 09:38
  • |
  • 0 коментара
Проучване на търсенето и възможностите за привличане на клиенти за ползване на услугите, предоставяни от социалното предприятие. Социален маркетинг и популяризиране на социалното предприемачество
  • 09/08/2019 17:25
  • |
  • 0 коментара
По проект "Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино", Договор № BG05M9OP001-2.010-0262-C02, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" се създава ново социално предприятие. Социалното предприятие организира дейности, насочени към опазване на околната среда и облагородяване и развитие на градската среда; предоставяне на услуги за населението, свързани с почистването и поддръжката на частни имоти. Дейността на общинското предприятие се контролира и координира от кмета на общината със съдействието на общинската администрация. Предприятието се управлява от Директор - социален предприемач, който се назначава и освобождава от Кмета на общината. Ще се извършват следните по вид дейности: хигиенизиране на територията на града и другите населени места в общината, включително гробищните паркове; подобряване на околната среда - градинки, междужилищни и междуинституционални пространства, зелени площи, детски и спортни площадки и други, косене на зелените площи, почистване на речните корита, поддържане на зелените ивици и дървесните насаждения по улиците и спирките, извършване на ремонтни дейности в имоти, които са общинска и частна собственост, поддръжка на парковата мебел и елементите на градското обзавеждане, приемане на частни поръчки за почистване и поддържане на домове, дворове, градини. През зимата се извършва почистване от сняг на улици и тротоари, включително по поръчка почистване пред частни домове, магазини, офиси на фирми; Рязане на дърва за отопление, доставка с нает превоз на всякакви по вид отоплителни материали. Ще се извършва по поръчка ръчно пране на килими, черги, одеяла, губери; машинно основно почистване на под, миене на прозорци и други домакински трудоемки дейности. Неговата дейност е насочена към социално включване на целевите групи и има траен ефект за преодоляване на бедността за част от тях. В съответствие с основната си цел, социалното предприятие е насочено към постигане на положително измеримо социално въздействие, а не към генериране на печалба. Минимум 51% от Социалната възвръщаемост, ще бъде насочена към основната цел на предприятието - подобряване качеството на живот на хора от целевите групи, от персонала на социалното предприятие и извън него.
Изгодни оферти за дрехи