ОБЯВИ и ОБРАТНА ВРЪЗКА

 • 28/02/2020 20:30
 • |
 • 0 коментара
1 2 3

Социално предприятие за благоустройство и развитие -Община Неделино“ предоставя възможност на заинтересованите лица да се възползват от услугите за домакинствата, магазини и офиси на фирми съгласно индивидуални частни поръчки, които включват дейности от основно почистване на дома/офиса и магазина, ежедневни грижи за хигиенизиране, пране на одеяла, килими, губери и дори  прекопаване на градини, почистване на сняг.Извършват се и дребни ремонти, поддръжка на сгради и всичко онова за семействата, фирмите, търговците или самотни възрастни клиенти, което е извън селскостопански дейности. 

„Социално предприятие за благоустройство и развитие -Община Неделино“ предоставя възможност на заинтересованите лица да се възползват от услугитеза домакинствата, магазини и офиси на фирми съгласно индивидуални частни поръчки, които включват дейности от основно почистване на дома/офиса и магазина, ежедневни грижи за хигиенизиране, пране на одеяла, килими, губери и дори  прекопаване на градини, почистване на сняг.Извършват се и дребни ремонти, поддръжка на сгради и всичко онова за семействата, фирмите, търговците или самотни възрастни клиенти, което е извън селскостопански дейности. За ползване на желаната услуга  е необходимо да подадете заявление по образец в офиса на предприятието на адрес гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ 80, етаж 3, стая №2 или или на официалния имейл адрес opbr.nedelino@gmail.com. Същото може да попълните на място или да изтеглите от тук.

Проучване на търсенето и възможностите за привличане на клиенти за ползване на услугите, предоставяни от социалното предприятие

Създаденото Общинско „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ № BG05M9OP001-2.010,в изпълнение на Дейност 6 „Проучване на търсенето и възможностите за привличане на клиенти за ползване на услугите, предоставяни от социалното предприятие. Социален маркетинг и популяризиране на социалното предприемачество“  извършва последващо анкетно проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги. Анкетното проучване се осъществява, чрез метода на интервю/анкета. Изследването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани в обобщен вид. Анкетните карти ще бъдат раздавани от социалния предприемач на територията на община Неделино като също така могат да бъдат изтеглени и от тук. В готов(попълнен) вариант може да предоставите анкетната карта до 31.12.2019г. в офиса на „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“ на адрес: гр.Неделино, ул.“Ал. Стамболийски“ №80, ет.3, стая №2  или да попълните анкетната карта в електронен вариант и да я изпратите на e-mail адрес: opbr.nedelino@gmail.com, за да бъдат обработени Вашите отговори.

 Благодарим за вниманието и отделеното време от Ваша страна!

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ  В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

Община Неделино в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.010-0262-C02 ”СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ  В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО” цели да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазар на труда и други социално изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика.

 Осигурена е заетост за дванадесет месеца на лица от уязвимите групи на територията на община Неделино.

 • Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Неделино, чрез улесняване достъпа до заетост и осигуряване подкрепа за социалното включване на уязвими групи, създавайки подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
 • .

 • Специфичните цели са:

1.Осигуряване на равни възможности и по-добро качество на работните места за хора с увреждания и лица, които са неактивни

2. Увеличаване броя на лицата от целевите групи, които са започнали работа или активно търсят такава.

3. Повишаване чувството на значимост, осигуряване на заетост и активност на лицата от целевите групи, които имат шансове и възможности за трудова реализация

4. Оптимизиране на общинските разходи и справяне с местни проблеми – безработица, социална изолация, бедност.

5. Създаване на подкрепяща среда за хора от целевата група, извън заетите в производството на социалното предприятие

 • С реализиране на проекта са постигнати следните резултати:
  • Извършен е подбор на 23 лица с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;
  • Подобрено е качеството на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа, насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности;
  • Създадено е общинско социално предприятие за благоустройство и развитие в община Неделино, разработени са процедури, правила и правилници за функционирането му;

 • Основната и специфични цели на проекта са изпълнени посредством дейностите:

 • Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Доставка на материали, техника, инструменти,оборудване и обзавеждане за функциониране на социалното предприятие. Спазване на нормативната уредба. Осигуряване на режийни разходи, гориво, наем на автомобил. Осигуряване на разход и за изпълнение и управление на проекта.
 • Оценка на мотивацията и нагласите за започване на работа на лицата от целевите групи, подали заявление за участие в проекта. Подбор на персонал, ръководители и наставници в социално то предприятие. Подбор на специалисти за подкрепящи и консултативни дейности.
 • Осигуряване на заетост до 12 м. на лица от целевите групи, които са в трудоспособна възраст. Назначаване на ръководен екип. Назначаване на приложни специалисти и консултанти.
 • Функциониране на социалното предприятие
 • Изготвяне и изпълнение на индивидуални развиващи програми на персонала. 1. Психологическа, мотивационна, социална и професионална подкрепа за социално включване.2. Интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.3. Подпомагане процеса на адаптация и активно включване в условията на конкурентен пазар на труда и нови икономически условия.
 • Проучване на търсенето и възможностите за привличане на клиенти за ползване на услугите, предоставяни от социалното предприятие. Социален маркетинг и популяризиране на социалното предприемачество.

Целевите групи на проекта са неактивни и / или безработни, вкл. хора с увреждания:

1. Хора с увреждания с право на работа;

2.Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица

3.Безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват:

4.Безработни младежи;

5.Безработни лица и младежи с трайни увреждания;

6.Продължително безработни лица;

7.Безработни лица над 54 – годишна възраст;

8.Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация;

Изгодни оферти за дрехи